Hea hariduskorraldus haridusasutuses

Hea hariduskorraldus on meie südameasi!

Hea ja mõtestatud hariduskorraldus on eesmärgistatud ja tulemuslik süsteem, kus on strateegiliselt läbi mõeldud planeerimine ja juhtimine, pidaja-haridusjuhi partnerlus, õigusruum, eelarvestamine, võrgustikutöö, haridusvõrk ja koostöö kogukonnaga. Selle eesmärgini jõudmine võib olla keerukas, eriti tingimustes, kus igal aastal pannakse järjest enam ootusi ja kohustusi kvaliteetse ja jätkusuutliku hariduse tagamiseks nii haridusasutustele kui kohalikele omavalitsustele. Hea uudis on see, et Sa ei ole üksi. Oleme ühendanud oma teadmised ja kogemused, et koos Sinuga jõuda mõtestatud hariduskorralduseni. Pakume Sulle ja Sinu meeskonnale konsultatsiooni, mentorlust ja arenguseminare, aitame luua arengukava ja strateegiaid, haridusvõrgu korrastamise plaane ning viime läbi arutelusid.

Head hariduskorraldust toetavad teenused

Hariduskorralduse hetkeseisu testimine 📚        1479 €

Hea hariduskorralduse hindamismudel on mõeldud just Sinu haridusasutusele, kui soovid teada, milline on hariduskorralduse hetkeseis. Oleme kokku pannud CAF-hindamismudeli põhjal hariduskorralduse hindamiseks mõeldud mudeli, millel on kaheksa komponenti. Hariduskorralduse hetkeseisu analüüs koosneb nii välishindamisest kui ka enesehindamisest. Analüüsi tulemusena anname haridusasutusele tagasiside ning teeme ettepanekud parendustegevusteks. 

Ühe haridusasutuse hariduskorralduse tagasisidestamine hindamismudeli alusel ja tegevuskava koostamine ettepanekutega parendustegevuste ettepanekutega maksumus on alates 1479 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu. Saame tulla Sulle appi, et koos mõtestada samme hea hariduskorralduseni jõudmisel!

Hariduskorralduse arenguseminarid 👩‍🏫
Kuidas olla kindel oma haridusasutuse kvaliteedis?                1435 €

Hea hariduse andmise eest ei vastuta pelgalt õpetaja klassi ees, vaid oma kindel roll on ka haridusjuhil. Koolituse käigus vaatame, milles see roll täpselt seisneb, kuidas lahedada erinevaid väljakutseid, kuidas panna andmed enda kasuks tööle ning kuidas seirata oma asutuse käekäiku. Tutvustame uut hariduskorralduse 8st komponendist koosnevat mudelit, mille põhjal hinnata hariduskorralduse hetkeseisu. Selle päeva raames käsitleme ka haridusrahade eelarvestamise teemat.
Ühe seminari (6h) maksumus on alates 1435 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu. 

Kuidas toetada ja inspireerida haridusasutuse meeskondi?  1435 €

Koostöö on sild, mis ühendab inimeste erinevaid oskusi ja teadmisi, et jõuda ühise eesmärgini. Koolituse käigus mõtestame koos haridusasutuse meeskonnaga, kuidas luua organisatsioonikultuuri, mis toetab nii igaühe kui ka meeskondlikku heaolu, mis aitab ühiselt seljatada väljakutseid ning kuidas luua maailma parimat asutust.
Ühe seminari (6h) maksumus on alates 1435 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu. 

Kuidas haridusjuhina edukalt ellu viia haridusuuendusi?        1435 €

Pidevalt muutuvas maailmas on omaette oskus viia uuendusi ellu tasakaalukalt ja läbimõeldult. Koolituse käigus mõtestame, kuidas seada eesmärke, kuidas kirja panna plaane ning neid päriselt ellu viia, kuidas kaasata haridusasutuse meeskonda ja kogukonda ning kuidas saavutatut hinnata.
Ühe seminari (6h) maksumus on alates 1435 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu. 

Kuidas luua haridusasutuse kui tööandja kuvandit?                 1435 €

Üheks suurimaks väljakutseks on suurepäraste töötajate leidmine ja hoidmine. Koolituse käigus uurime, kuidas tööandja kuvandit luua, kuidas koostada õpetajatele väärtuspakkumist, kuidas luua motiveeriv tasustamissüsteem, kuidas õpetajaid värvata ja hoida ning toetada nende sisselamist.
Ühe seminari (6h) maksumus on alates 1435 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu. 

Kuidas luua usalduslikku suhet haridusjuhi ja omavalitsusjuhi vahel?  1435 €

Usume, et autonoomiast olulisemad on usalduslikud suhted omavalitsusjuhi ja haridusjuhi vahel. Usalduslikele suhetele aitavad kaasa selged kokkulepped erinevate osapoolte rollides ja vastutuses alates värbamisest ja jõustamises kuni juhi lahkumiseni. Koolituse käigus analüüsime, millised eeldused peab kohalik omavalitsus looma hariduasutuste juhtimiseks ning kuidas täita koolipidaja ootusi, milliseid selgeid kokkuleppeid ja rutiine tuleb luua, et aidata kaasa usaldiku suhte loomisele ning kuidas praktikas pidada maha nii keerukaid kui tunnustavaid vestlusi. Koolituspäev on ideaalne, kui selles osalevad ka omavalitsuse hariduse juhid. 
Ühe seminari (6h) maksumus on alates 1435 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu. 

Kuidas muuta hoolekogu mõjusaks partneriks?                         995 €

Tugev hoolekogu on kohaliku omavalitsuse jaoks kui kraadiklaas, mis tõusvast temperatuurist märku annab. Kui hoolekogu täidab oma rolli edukalt, siis on ka kooli pidajal kindlus, et kool on hästi juhitud. Koolituse käigus vaatame üle, milline on hoolekogu roll, kuidas hoolekogu peaks juhtima ning kuidas kooli pidaja esindaja peaks infot edastama kooli pidaja ja hoolekogu vahel. Ühtlasi heidame pilgu hoolekogu hea toimimise tavale.
Ühe seminari (2,5h) maksumus on alates 995 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu. 

Haridusjuhtide arenguprogramm 📚       

PÄEV 1. Kuidas olla kindel oma haridusasutuse kvaliteedis? (arengukava, strateegiline juhtimine, hariduskorralduse ülesehitus, andmed, seire, õigusruum, eelarve)
PÄEV 2. Kuidas toetada ja inspireerida haridusasutuse meeskondi? (meeskonnatöö, hea õhkkonna loomine, organisatsioonikultuur, kaasav juhtimine, tasustamissüsteem)
PÄEV 3. Kuidas luua usalduslikku suhet haridusjuhi ja omavalitsuse haridusjuhi vahel? (haridusjuhtide värbamine ja sisse elamise toetamine, mentorlus, kokkulepped, osapoolte ootused ja vastutus, keerukad ja tunnustavad vestlused) 
PÄEV 4. Kuidas luua haridusasutuse kui tööandja kuvandit? (tööandja bränding, värbamine, sisseelamine, mentorlus, kõneisikud)
PÄEV 5. Kuidas haridusjuhina edukalt ellu viia haridusuuendusi? (muutuste juhtimine, eesmärgistamine, kaasamine, muutuse hindamine)

Ideaalis toimuks arenguprogramm ühe omavalitsuse haridusjuhtidele koos haridusasutuse pidajaga.

Arutelude eestvedamine 🧠

Erinevate vaatenurkade leidmiseks ja parimate lahendusteni jõudmiseks on oluline kaasata erinevaid inimesi. Aitame planeerida ja läbi viia sisukaid ja kaasahaaravaid arutelusid, konverentse, seminare, inspiratsioonipäevi.

Arengukavade koostamine 🚀

Hariduse areng ja edu sõltub nii kooli, lasteaia kui omavalitsuse strateegilise juhtimise kvaliteedist. Aitame omavalitsusi arengukavade ja strateegiate koostamisel, mille käigus analüüsime hetkeolukorda ja planeerime kaasamiskava, aitame sõnastada ühise selge visiooni ning paika panna sammud ja mõõdikud selle ellu viimiseks.

Konsultatsioon & mentorlus 🤝       

Mõnikord vajad Sa lihtsalt sõltumatut hinnangut arenguvajaduste ja murekohtade kaardistamisel, muudatuste planeerimisel ja läbiviimisel. Konsultatsioon annab Sulle värsket lähenemist ja uusi ideid, aitab diagnoosida probleeme ja leida lahendusi. Konsultatsioon annab võimaluse tuua organisatsiooni vajalikku kompetentsi, mida aeg-ajalt vaja läheb.

Hea konsultant on peegeldaja, kes aitab juhil saada kinnitust nii oma seisukohtadele kui kõhklustele. Ta tõstatab olulisi küsimusi ning suunab probleemidele lahenduse leidmise käiku. Ta toob välja alternatiive ning aitab leida parima lahenduse. Ta on Sinu arengupartner, jagab soovitusi ning toetab Sind igati.

Mentorlus on õppimise ja arenemise partnerlussuhe nii isikliku kui professionaalse kasvu toetamisel. Mentor aitab Sul mõista oma tugevusi ja nõrkusi, seada eesmärke ja leida lahendui keerulistele olukordadele. Hea mentor on empaatliline ja hea kuulaja, positiivne ja julgustav ning toetab eesmärkide saavutamisel.