Teeme Sinu hariduskorraldusele ülevaatuse!


Hea hariduskorralduse hindamismudel on mõeldud just Sinu omavalitsusele või haridusasutusele, kui soovid teada, milline on hariduskorralduse hetkeseis. Oleme kokku pannud CAF-hindamismudeli põhjal hariduskorralduse hindamiseks mõeldud mudeli, millel on kaheksa kompontenti. Hariduskorralduse hetkeseisu analüüs koosneb nii välishindamisest kui ka enesehindamisest. Analüüsi tulemusena anname kohalikule omavalitsusele ja/või haridusasutusele tagasiside ning teeme ettepanekud parendustegevusteks. Meie eesmärgiks on jõuda üheskoos hea hariduskorralduseni.

Teeme Sinu liikumiskorraldusele ülevaatuse!

Oleme lisaks hariduskorralduse hindamismudelile loonud mudeli, mille alusel saab hinnata, kuivõrd on süsteemselt kogu liikumiskorraldus nii kohalikus omavalitsuses, omavalitsusliidus, spordiliidus kui ka haridusasutustes läbi mõeldud. Mudelit saab kasutada nii spetsialisti eneseanalüüsi vahendina kui välise konsultatsiooni läbiviimiseks. 

Koolitused

Kuidas koolijuhina edukalt ellu viia haridusuuendusi?
Pidevalt muutuvas maailmas on omaette oskus viia uuendusi ellu tasakaalukalt ja läbimõeldult. Koolituse käigus mõtestame, kuidas seada eesmärke, kuidas kirja panna plaane ning neid päriselt ellu viia, kuidas kaasata koolipere ja kogukond ning kuidas saavutatut hinnata.

Kuidas toetada ja inspireerida kooli meeskondi?
Koostöö on sild, mis ühendab inimeste erinevaid oskusi ja teadmisi, et jõuda ühise eesmärgini. Koolituse käigus mõtestame koos kooliperega, kuidas luua organisatsioonikultuuri, mis toetab nii igaühe kui ka meeskondlikku heaolu, mis aitab ühiselt seljatada väljakutseid ning kuidas luua maailma parimat kooli. 

Kuidas luua kooli kui tööandja kuvandit?
Üheks suurimaks väljakutseks on suurepäraste töötajate leidmine ja hoidmine. Koolituse käigus uurime, kuidas tööandja kuvandit luua, kuidas koostada õpetajatele väärtuspakkumist, kuidas luua motiveeriv tasustamissüsteem, kuidas õpetajaid värvata ja hoida ning toetada nende sisselamist.

Kuidas luua usalduslikku suhet koolijuhi ja omavalitsusjuhi vahel?
Usume, et autonoomiast olulisemad on usalduslikud suhted omavalitsusjuhi ja koolijuhi vahel. Usalduslikele suhetele aitavad kaasa selged kokkulepped erinevate osapoolte rollides ja vastutuses. Koolituse käigus analüüsime, millised eeldused peab kohalik omavalitsus looma hariduasutuste juhtimiseks ning kuidas täita koolipidaja ootusi, milliseid selgeid kokkuleppeid ja rutiine tuleb luua, et aidata kaasa usaldiku suhte loomisele ning kuidas praktikas pidada maha nii keerukaid kui tunnustavaid vestlusi.

Kuidas kohalik omavalitsus saab tagada hea hariduse oma koolides?
Hea hariduse andmise eest ei vastuta pelgalt kooli direktor või õpetaja klassi ees, vaid oma kindel roll on ka kooli pidajal. Koolituse käigus vaatame, milles see roll täpselt seisneb, kuidas lahedada erinevaid väljakutseid ning millised on võimalused algatada midagi täiesti uut ja lahedat. 

Kuidas luua kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonna õigusruumi?
Haridusvaldkonna õigusruum võib tunduda juristide mängumaa, kuid tegelikult on see sisuline hariduskorraldus, mis paneb paika erinevate osapoolte rollid ja vastutuse. Koolituse käigus vaatame, kuidas ja milliseid õigusakte peab kohalik omavalitsus kehtestama ning mida nende loomisel silmas pidama.

Kuidas luua sidusust kohalikul tasandil?
Hariduse valdkond on väga tihedalt seotud nii kultuuri, spordi, noorsootöö kui ka sotsiaalvaldkonnaga, kuid tihtilugu seatakse eesmärke ja tehakse plaane igas valdkonnas eraldi. Koolituse käigus vaatame, millised need seosed on erinevate valdkondade vahel ning kuidas ühiselt sihte seades saab lahendada väljakutseid ning luua uusi lahedaid algatusi.

Kuidas lahendada haridusvõrgu väljakutseid? 
Mitmed kohalikud omavalitsused seisavad väljakutsete ees, kuidas luua haridusvõrk, mis peab vastu kahaneva või ka kasvava laste arvule, õpetajate järelkasvu puudusele ning järjest keerukamale finantsseisule. Koolituse käigus arutame, milliseid andmeid analüüsida, milliseid alternatiive kaaluda, milliste võimaluste ja ohtudega tuleb arvestada, kuidas kogukonda kaasata ning erinevate lahenduste mõjusid kogukonnale leevendada.

Kuidas muuta hoolekogu mõjusaks partneriks?
Tugev hoolekogu on kohaliku omavalitsuse jaoks kui kraadiklaas, mis tõusvast temperatuurist märku annab. Kui hoolekogu täidab oma rolli edukalt, siis on ka kooli pidajal kindlus, et kool on hästi juhitud. Koolituse käigus vaatame üle, milline on hoolekogu roll, kuidas hoolekogu peaks juhtima ning kuidas kooli pidaja esindaja peaks infot edastama kooli pidaja ja hoolekogu vahel.

Liikumiskorralduse koolitusprogramm 🤸‍♀️

Pakume heaks liikumiskorralduseks koolitusprogrammi, mis koosneb 3-moodulist: 

Moodul 1. Kuidas planeerida head liikumiskorraldust kohalikul tasandil? (strateegia, rahastamine, liikumistaristu) 

Moodul 2. Kuidas luua head liikumiskorraldust toetavat õigusruumi (õigusruum, seire, andmed) 

Moodul 3.  Kuidas luua sidusust ja nähtavust kohalikul tasandil? (võrgustikutöö, sündmused, teavitus) 

Koolitusprogramm on kõige tõhusam just maakonna või maakondad tasandil, kus spetsialistid saavad jagada oma kogemusi. Iga koolituspäev on arvestatud 6tunnine koos lõunaaja ja pausidega. Lõuna ja kohvipauside kulud ei ole hinna sees. Võta meiega ühendust all oleval lingil.

Kuidas … ?
Oleme Sinu jaoks kokku pannud valiku erinevaid koolitusi, kuid kui Sul on küsimus või teema, mis Sind kõnetab ja mille üle tahaksid meiega arutleda, siis võta meiega ühendust ning leiame Sulle sobiva lahenduse!

Konsultatsioon & mentorlus

Mõnikord vajad Sa lihtsalt sõltumatut hinnangut arenguvajaduste ja murekohtade kaardistamisel, muudatuste planeerimisel ja läbiviimisel. Konsultatsioon annab Sulle värsket lähenemist ja uusi ideid, aitab diagnoosida probleeme ja leida lahendusi. Konsultatsioon annab võimaluse tuua organisatsiooni vajalikku kompetentsi, mida aeg-ajalt vaja läheb.

Hea konsultant on peegeldaja, kes aitab juhil saada kinnitust nii oma seisukohtadele kui kõhklustele. Ta tõstatab olulisi küsimusi ning suunab probleemidele lahenduse leidmise käiku. Ta toob välja alternatiive ning aitab leida parima lahenduse. Ta on Sinu arengupartner, jagab soovitusi ning toetab Sind igati. 

Mentorlus on õppimise ja arenemise partnerlussuhe nii isikliku kui professionaalse kasvu toetamisel. Mentor aitab Sul mõista oma tugevusi ja nõrkusi, seada eesmärke ja leida lahendui keerulistele olukordadele. Hea mentor on empaatliline ja hea kuulaja, positiivne ja julgustav ning toetab eesmärkide saavutamisel.

Haridusvõrgu strateegiline juhtimine

Arengukavade ja strateegiate koostamine
Hariduse areng ja edu sõltub nii kooli, lasteaia kui omavalitsuse strateegilise juhtimise kvaliteedist. Nõustame kohalikke omavalitsusi ja haridusasutusi arengukavade ja strateegiate koostamisel, mille käigus analüüsime hetkeolukorda ja planeerime kaasamiskava, aitame sõnastada ühise selge visiooni ning paika panna sammud ja mõõdikud selle ellu viimiseks.

Haridusvõrgu korrastamise nõustamine
Haridusvõrgu korrastamine on keerukas ja emotsionaalne protsess, mis vajab põhjalikku planeerimist ja analüüsi ning kogukonna kaasamist. Oluline on kaardistada lahendusvariandid, analüüsida koos kogukonnaga erinevaid aspekte ning leida just Sinu omavalitsuse jaoks parim lahendus. Aitame Sul haridusvõrgu korrastamise teekonda planeerida ning vajalikke analüüse läbi viia.

Juhtide värbamine & juhtimismudelid

Hea ja inspireeriva koolijuhi leidmine ja hoidmine nõuab omajagu läbimõeldust. Aitame Sul läbi kaaluda erinevad asutuste juhtimismudelid ja vastavalt sellele panna paika värbamisplaani, et Sinu visioon ellu äratada. Vajadusel oleme värbamise igal sammul SInuga kaasas ja toetame uut juhti sisse elamisel.

Arutelude eestvedamine

Erinevate vaatenurkade leidmiseks ja parimate lahendusteni jõudmiseks on oluline kaasata erinevaid inimesi. Aitame planeerida ja läbi viia sisukaid ja kaasahaaravaid arutelusid, konverentse, seminare, inspiratsioonipäevi.