Hea hariduskorraldus omavalitsuses

Hea hariduskorraldus on hea omavalitsuskorraldus!

Hea ja mõtestatud hariduskorraldus on eesmärgistatud ja tulemuslik süsteem, kus on strateegiliselt läbi mõeldud planeerimine ja juhtimine, pidaja-haridusjuhi partnerlus, õigusruum, eelarvestamine, võrgustikutöö, haridusvõrk ja koostöö kogukonnaga. Selle eesmärgini jõudmine võib olla keerukas, eriti tingimustes, kus igal aastal pannakse järjest enam ootusi ja kohustusi kvaliteetse ja jätkusuutliku hariduse tagamiseks nii haridusasutustele kui kohalikele omavalitsustele. Hea uudis on see, et Sa ei ole üksi. 

Oleme teinud koostööd kaheteistkümne kohaliku omavalitsuse ja kümne kooliga. Startisime 2024. aasta alguses haridusspetsialistide viiekuulise arenguprogrammiga. Oleme viinud läbi arutelusid omavalitsusjuhtide, omavalitsusliitude, haridusasutuste juhtidega, volinike ja kogukondadega, oleme külastanud erinevaid hariduskonverentse, oleme koolitanud, kohtunud inspireerivate eestvedajate ja analüüsinud andmeid, kirjutanud raporteid ning mõtisklenud lugematul arvul tunde, milline on hea hariduskorraldus. Saame oma kogemuse põhjal kinnitada, et muudatused haridussüsteemis on vajalikud. Kõrvalpilk aitab näha kitsakohti, mida ise ei pruugi asjas sees olles märgatagi. Pakume selleks Sulle ja Sinu meeskonnale konsultatsiooni, mentorlust ja arenguseminare, aitame luua arengukava ja strateegiaid, koostada analüüse, haridusvõrgu korrastamise plaane ning viime läbi arutelusid. Oleme ühendanud oma teadmised ja kogemused, et koos Sinu omavalitsusega jõuda mõtestatud hariduskorralduseni.

Head hariduskorraldust toetavad teenused

Hariduskorralduse hetkeseisu testimine 📚        1479 €

Hea hariduskorralduse hindamismudel on mõeldud just Sinu omavalitsusele, kui soovid teada, milline on hariduskorralduse hetkeseis. Oleme kokku pannud CAF-hindamismudeli põhjal hariduskorralduse hindamiseks mõeldud mudeli, millel on kaheksa kompontenti. Hariduskorralduse hetkeseisu analüüs koosneb nii välishindamisest kui ka enesehindamisest. Analüüsi tulemusena anname kohalikule omavalitsusele tagasiside ning teeme ettepanekud parendustegevusteks. 

Ühe omavalitsuse hariduskorralduse tagasisidestamine hindamismudeli alusel ja tegevuskava koostamine ettepanekutega parendustegevuste ettepanekutega maksumus on alates 1479 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu. Saame tulla Sulle appi, et koos mõtestada samme hea hariduskorralduseni jõudmisel!

Haridusvõrgu arendamise kava ja analüüs         

Koostatava analüüsi eesmärgiks on analüüsida omavalitsuse tänast haridusvõrku koos võimalike stsenaariumite ja nende võrdlusega viisil, mis aitaks omavalitsusel valida kestlikuima ja optimaalseima lahenduse alus- ja üldharidusteenuse korraldamiseks ning mille põhjal koostatakse haridusvõrgu arendamise tegevuskava. Analüüsi põhjal on võimalik välja töötada volikogu otsuse eelnõu valla haridusvõrgu ümberkujundamiseks.

Ühe omavalitsuse haridusvõrgu arendamise kava ja analüüsi maksumus sõltub omavalitsuse täpsemast vajadusest ja ajaraamist. Maksumus on kokkuleppel. Hinnale ei lisandu käibemaksu. Võta meiega konsultatsiooniks ühendust.

 

Hariduskorralduse arenguseminarid 👩‍🏫 

Kuidas kohalik omavalitsus saab tagada hea hariduse oma  haridusasutustes?                                                                                   1435 €

Hea hariduse andmise eest ei vastuta pelgalt õpetaja klassi ees, vaid oma kindel roll on ka omavalitsusel. Seminari käigus vaatame, milles see roll täpselt seisneb, kuidas lahedada erinevaid väljakutseid, kuidas panna andmed enda kasuks tööle ning kuidas seirata oma asutuse käekäiku. Tutvustame uut hariduskorralduse 8st komponendist koosnevat mudelit, mille põhjal hinnata hariduskorralduse hetkeseisu. Selle päeva raames käsitleme ka haridusrahade eelarvestamise teemat.

Ühe seminari (6h) maksumus on alates 1435 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu. 

Kuidas luua sidusust kohalikul tasandil?                                                     1435 €

Hariduse valdkond on väga tihedalt seotud nii kultuuri-, spordi-, noorsootöö- kui ka sotsiaalvaldkonnaga, kuid tihtilugu seatakse eesmärke ja tehakse plaane igas valdkonnas eraldi. Seminari käigus vaatame, millised need seosed on erinevate valdkondade vahel ning kuidas ühiselt sihte seades saab lahendada väljakutseid ning luua uusi lahedaid algatusi.

Ühe seminari (6h) maksumus on alates 1435 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu. 

Kuidas luua kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonna õigusruumi?       1435 €

Haridusvaldkonna õigusruum võib tunduda juristide mängumaa, kuid tegelikult on see sisuline hariduskorraldus, mis paneb paika erinevate osapoolte rollid ja vastutuse. Seminari käigus vaatame, kuidas ja milliseid õigusakte peab kohalik omavalitsus kehtestama ning mida nende loomisel silmas pidama. 

Ühe seminari (6h) maksumus on alates 1435 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu. 

Kuidas lahendada haridusvõrgu väljakutsed?                                             1435 €

Pidevalt muutuvas maailmas on omaette oskus viia uuendusi ellu tasakaalukalt ja läbimõeldult. Seminari käigus mõtestame, kuidas seada eesmärke, kuidas kirja panna plaane ning neid päriselt ellu viia, kuidas kaasata haridusasutuse meeskonda ja kogukonda ning kuidas saavutatut hinnata.

Ühe seminari (6h) maksumus on alates 1435 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu. 

Kuidas muuta hoolekogu mõjusaks partneriks?                                           995 €

Tugev hoolekogu on kohaliku omavalitsuse jaoks kui kraadiklaas, mis tõusvast temperatuurist märku annab. Kui hoolekogu täidab oma rolli edukalt, siis on ka kooli pidajal kindlus, et kool on hästi juhitud. Seminari käigus vaatame üle, milline on hoolekogu roll, kuidas hoolekogu peaks juhtima ning kuidas kooli pidaja esindaja peaks infot edastama kooli pidaja ja hoolekogu vahel. Ühtlasi heidame pilgu hoolekogu hea toimimise tavale.

Ühe seminari (2,5h) maksumus on alates 995 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu.  

Kuidas tõhustada hariduskomisjoni rolli heas hariduskorralduses?        995 €

Volikogu hariduskomisjon omab olulist rolli omavalitsuse hariduskorralduses. On tähtis, et hariduskomisjoni liikmed oleksid teadlikud oma valdkonnas toimuvast ning seeläbi ka teadlikud otsustajad, haridusvaldkonna toetajad ja eestvedajad ning partneriks omavalitsuse haridusosakonnale. Seminaril heidame pilgu hariduskomisjoni rollile, ülesannetele ja heale tavale.

Ühe seminari (2,5h) maksumus on alates 995 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu.  

Kuidas luua usalduslikku suhet haridusjuhi ja omavalitsusjuhi vahel?     1435 €

Usume, et autonoomiast olulisemad on usalduslikud suhted omavalitsusjuhi ja haridusjuhi vahel. Usalduslikele suhetele aitavad kaasa selged kokkulepped erinevate osapoolte rollides ja vastutuses. Seminari käigus analüüsime, millised eeldused peab kohalik omavalitsus looma hariduasutuste juhtimiseks ning kuidas täita koolipidaja ootusi, milliseid selgeid kokkuleppeid ja rutiine tuleb luua, et aidata kaasa usaldiku suhte loomisele ning kuidas praktikas pidada maha nii keerukaid kui tunnustavaid vestlusi.

Ühe seminari (6h) maksumus on alates 1435 eurot. Hinnale käibemaksu ei lisandu. 

Haridusvaldkonna ekspertide arenguprogramm 📚       

PÄEV 1. Kuidas kohalik omavalitsus saab tagada hea hariduse oma haridusasutustes? (pidaja ülesanded ja väljakutsed, hariduskorralduse hindamismudel: seire, haridusuuendus, strateegia, õigusruum, eelarve, meeskonnatöö, võrgustikutöö, haridusvõrk)
PÄEV 2. Kuidas luua kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonna õigusruumi? (ülevaade vajalikest õigusaktidest, huvide konflikt, õigusaktide sisuline roll hariduskorralduses, hoolekogude tugevdamine) 
PÄEV 3. Kuidas luua sidusust kohalikul tasandil? (seosed teiste valdkondadega ning koostöö ja partnerlus teiste hallatavate asutuste, volikogu ja komisjonide, ettevõtete ja kolmanda sektoriga, ühiste sihtide seadmine, uued algatused) 
PÄEV 4. Kuidas lahendada haridusvõrgu väljakutsed? (andmete analüüs, alternatiivide kaalumine, võimalused ja ohud, finantsanalüüs, kogukonna kaasamine, ümberkorralduse ajaplaan ja õiguslik vorm) 
PÄEV 5. Kuidas luua usalduslikku suhet haridusjuhi ja omavalitsusjuhi
vahel? (haridusjuhtide värbamine ja sisse elamise toetamine, mentorlus, kokkulepped, osapoolte ootused ja vastutus, keerukad ja tunnustavad vestlused) Koolituspäev on ideaalne, kui osalevad ka omavalitsuse haridusjuhid.

Ideaalis toimuks arenguprogramm mitmete omavalitsuste ekspertidele, et toimuks ka omavaheline kogemustevahetus. Tellijaks võib olla ka omavalitsusliit. Arenguprogrammi maksumus sõltub omavalitsus(t)e, omavalitsusliidu täpsemast vajadusest ja ajaraamist. Hinnale ei lisandu käibemaksu. Võta meiega konsultatsiooniks ühendust.

Haridusjuhtide arenguprogramm 📚       

PÄEV 1. Kuidas olla kindel oma haridusasutuse kvaliteedis? (arengukava, strateegiline juhtimine, hariduskorralduse ülesehitus, andmed, seire, õigusruum, eelarve)
PÄEV 2. Kuidas toetada ja inspireerida haridusasutuse meeskondi? (meeskonnatöö, hea õhkkonna loomine, organisatsioonikultuur, kaasav juhtimine, tasustamissüsteem)
PÄEV 3. Kuidas luua usalduslikku suhet haridusjuhi ja omavalitsuse haridusjuhi vahel? (haridusjuhtide värbamine ja sisse elamise toetamine, mentorlus, kokkulepped, osapoolte ootused ja vastutus, keerukad ja tunnustavad vestlused) 
PÄEV 4. Kuidas luua haridusasutuse kui tööandja kuvandit? (tööandja bränding, värbamine, sisseelamine, mentorlus, kõneisikud)
PÄEV 5. Kuidas haridusjuhina edukalt ellu viia haridusuuendusi? (muutuste juhtimine, eesmärgistamine, kaasamine, muutuse hindamine)

Ideaalis toimuks arenguprogramm ühe omavalitsuse haridusjuhtidele koos haridusasutuse pidajaga. Arenguprogrammi maksumus sõltub omavalitsus(t)e, omavalitsusliidu täpsemast vajadusest ja ajaraamist. Hinnale ei lisandu käibemaksu. Võta meiega konsultatsiooniks ühendust.

Arengukavade koostamine 🚀

Hariduse areng ja edu sõltub nii kooli, lasteaia kui omavalitsuse strateegilise juhtimise kvaliteedist. Aitame omavalitsusi arengukavade ja strateegiate koostamisel, mille käigus analüüsime hetkeolukorda ja planeerime kaasamiskava, aitame sõnastada ühise selge visiooni ning paika panna sammud ja mõõdikud selle ellu viimiseks.

Arengukava koostamise maksumus sõltub omavalitsuse täpsemast vajadusest ja ajaraamist. Hinnale ei lisandu käibemaksu. Võta meiega konsultatsiooniks ühendust.

Arutelude eestvedamine 🧠

Erinevate vaatenurkade leidmiseks ja parimate lahendusteni jõudmiseks on oluline kaasata erinevaid inimesi. Aitame planeerida ja läbi viia sisukaid ja kaasahaaravaid arutelusid, konverentse, seminare, inspiratsioonipäevi.

Konsultatsioon & mentorlus 🤝       

Mõnikord vajad Sa lihtsalt sõltumatut hinnangut arenguvajaduste ja murekohtade kaardistamisel, muudatuste planeerimisel ja läbiviimisel. Konsultatsioon annab Sulle värsket lähenemist ja uusi ideid, aitab diagnoosida probleeme ja leida lahendusi. Konsultatsioon annab võimaluse tuua organisatsiooni vajalikku kompetentsi, mida aeg-ajalt vaja läheb.

Hea konsultant on peegeldaja, kes aitab juhil saada kinnitust nii oma seisukohtadele kui kõhklustele. Ta tõstatab olulisi küsimusi ning suunab probleemidele lahenduse leidmise käiku. Ta toob välja alternatiive ning aitab leida parima lahenduse. Ta on Sinu arengupartner, jagab soovitusi ning toetab Sind igati.

Mentorlus on õppimise ja arenemise partnerlussuhe nii isikliku kui professionaalse kasvu toetamisel. Mentor aitab Sul mõista oma tugevusi ja nõrkusi, seada eesmärke ja leida lahendui keerulistele olukordadele. Hea mentor on empaatliline ja hea kuulaja, positiivne ja julgustav ning toetab eesmärkide saavutamisel.