Aeg on analüüsida haridusvõrku🕵️‍♀️!

 

Üle poole kohaliku omavalitsuse eelarvest kulub haridusele, kuid omavalitsused on ikka järgnevate väljakutsete ees: haridusjuhtidel on madalad palgad, õpetajatele saab maksta kehtestatud miinimumi, tugispetsialiste pole piisavalt, koolitusteks ja arendustegevusteks on raha liiga vähe, niisamuti õpilaste õppekäikude jaoks. 

 

Kohalikel omavalitsustel ongi keerulised ajad, kus iga päevaga kallinevad hinnad, kasvav palgasurve, euribori tõus panevad eelarve sellise pinge alla, et samamoodi edasi enam ei saa. Kõik võimalused teenuste efektiivsemaks pakkumiseks tuleb läbi kaalutleda!

 

Haridusvõrguga seotud teemad on emotsionaalsed ning see on mõistetav, sest eestlased on hariduse usku rahvas ning kodulähedased koolid ning hariduse kättesaadavus ja kvaliteet on tähtsad. Vaatamata sellele julgustame analüüsima haridusvõrgu hetkeolukorda ning seeläbi hinnata, kas ressursside optimaalsem kasutamine annab võimalusi kitsaskohtade lahendamiseks ja uue sünergia tekkimiseks. 

 

Haridusvõrgu analüüs ei pea tähendama koheselt haridusasutuste sulgemist, kindlasti mitte. Haridusvõrgu analüüsi käigus saab vaadata üle, kuidas on korraldatud koolide ja lasteaedade juhtimine, õpetajate koormused, õppehoonete haldamine, toitlustamine ja muud tugiteenused. Analüüsi käigus võib selguda hoopis kitsaskohti, kuhu tuleks ressurssi juurde suunata, kuid ka see teadmine on kasulik ning saab hakata lahendusi planeerima. 

 

Kui selgub, et haridusvõrgus on siiski vajalik teha ümberkorraldusi haridusasutuste juhtimises või haridusasutuste kooliastme või õppekohtade osas, siis on selleks olemas hea tava ning reeglistik ning sellega tegelemiseks on kätte jõudnud viimane aeg. 

 

Oktoobris tuleks viivitamatult alustada hetkeolukorra analüüsiga, et novembris jõuda võimalike lahendusvariantideni, nende võimaluste ja ohtudeni ning ka selleni, kuidas võimalusi võimendada ning ohtusid maandada, detsembris ja jaanuaris tuleb läbi viia erinevaid artuelusid, sealhulgas ka avalikke arutelusid, jaanuaris on viimane hetk langetada valik ning alustada eelnõu koostamisega, veebruaris on viimane hetk saata eelnõu kooskõlastamiseks hoolekogudele, õpilasesindustele ja noortevolikogule ning märtsis on viimane hetk langetada volikogul otsus. Alusta ümberkorralduste tegevusplaani koostamisest! 

 

Kui Sa tunned, et Sinu omavalitsus vajab tuge haridusvõrgu ümberkorralduste planeerimisel ja analüüsimisel, siis Hea hariduskorralduse meeskond saab Sind aidata.

 

Sinu partnerid
Marika Saar ja Triin Kaaver

Aeg on analüüsida haridusvõrku🕵️‍♀️! Read More »

Koolitusprogramm haridusasutustele

Pakume haridusjuhtidele ja haridusasutustele 5päevast KOOLITUSPROGRAMMi 📚, mis annab ülevaate heast hariduskorraldusest ning samas võimaluse minna süvitsi erinevatesse teemadesse ning koosneb järgmistest moodulitest:

👉 PÄEV 1. Kuidas olla kindel oma haridusasutuse kvaliteedis?
Hea hariduse andmise eest ei vastuta pelgalt õpetaja klassi ees, vaid oma kindel roll on ka haridusjuhil ja kooli pidajal. Koolituse käigus vaatame, milles see roll täpselt seisneb, kuidas lahedada erinevaid väljakutseid ning millised on võimalused algatada midagi täiesti uut ja lahedat. Tutvustame uut hariduskorralduse 8st komponendist koosnevat mudelit, mille põhjal hinnata hariduskorralduse hetkeseisu. Selle päeva raames käsitleme ka haridusrahade eelarvestamise teemat.

👉 PÄEV 2. Kuidas haridusjuhina edukalt ellu viia haridusuuendusi?
Pidevalt muutuvas maailmas on omaette oskus viia uuendusi ellu tasakaalukalt ja läbimõeldult. Koolituse käigus mõtestame, kuidas seada eesmärke, kuidas kirja panna plaane ning neid päriselt ellu viia, kuidas kaasata oma töötajad ja kogukond ning kuidas saavutatut hinnata.

👉 PÄEV 3. Kuidas luua usalduslikku suhet haridusjuhi ja omavalitsusjuhi vahel?
Usume, et autonoomiast olulisemad on usalduslikud suhted omavalitsusjuhi ja haridusjuhi vahel. Usalduslikele suhetele aitavad kaasa selged kokkulepped erinevate osapoolte rollides ja vastutuses. Koolituse käigus analüüsime, millised eeldused peab kohalik omavalitsus looma hariduasutuste juhtimiseks ning kuidas täita koolipidaja ootusi, milliseid selgeid kokkuleppeid ja rutiine tuleb luua, et aidata kaasa usaldiku suhte loomisele ning kuidas praktikas pidada maha nii keerukaid kui tunnustavaid vestlusi.

👉 PÄEV 4. Kuidas luua haridusasutuse kui tööandja kuvandit?
Üheks suurimaks väljakutseks on suurepäraste töötajate leidmine ja hoidmine. Koolituse käigus uurime, kuidas tööandja kuvandit luua, kuidas koostada õpetajatele väärtuspakkumist, kuidas luua motiveeriv tasustamissüsteem, kuidas õpetajaid värvata ja hoida ning toetada nende sisselamist.

👉 PÄEV 5. Kuidas toetada ja inspireerida haridusasutuste meeskondi?
Koostöö on sild, mis ühendab inimeste erinevaid oskusi ja teadmisi, et jõuda ühise eesmärgini. Koolituse käigus mõtestame koos haridusasutuse meeskonnaga, kuidas luua organisatsioonikultuuri, mis toetab nii igaühe kui ka meeskondlikku heaolu, mis aitab ühiselt seljatada väljakutseid ning kuidas luua maailma parimat haridusasutust.

Loomulikult on neid koolitusi võimalik ka ükshaaval tellida ning võibolla on Sinu haridusasutuses hoopis muu teema päevakorral, millele saame üheskoos leida sobiva lahenduse 🤝. Meie teenuste kohta saad lähemalt lugeda www.hariduskorraldus.ee/teenused.

Koolitusprogramm haridusasutustele Read More »

Koolitusprogramm kohalikele omavalitsustele ja nende haridusasutustele

Pakume maakondlikele omavalitsusliitudele, kohalikele omavalitsustele oma haridusametnike ja haridusjuhtide ühtseks arendamiseks 5päevast KOOLITUSPROGRAMMi 📚, mis annab ülevaate heast hariduskorraldusest ning samas võimaluse minna süvitsi erinevatesse teemadesse ning koosneb järgmistest moodulitest:

👉 PÄEV 1. Kuidas kohalik omavalitsus saab tagada hea hariduse oma koolides?
Hea hariduse andmise eest ei vastuta pelgalt kooli direktor või õpetaja klassi ees, vaid oma kindel roll on ka kooli pidajal. Koolituse käigus vaatame, milles see roll täpselt seisneb, kuidas lahedada erinevaid väljakutseid ning millised on võimalused algatada midagi täiesti uut ja lahedat. Tutvustame uut hariduskorralduse 8st komponendist koosnevat mudelit, mille põhjal hinnata hariduskorralduse hetkeseisu. Selle päeva raames käsitleme ka haridusrahade eelarvestamise teemat.

👉 PÄEV 2. Kuidas luua kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonna õigusruumi? Haridusvaldkonna õigusruum võib tunduda juristide mängumaa, kuid tegelikult on see sisuline hariduskorraldus, mis paneb paika erinevate osapoolte rollid ja vastutuse. Koolituse käigus vaatame, kuidas ja milliseid õigusakte peab kohalik omavalitsus kehtestama ning mida nende loomisel silmas pidama.

👉 PÄEV 3. Kuidas luua usalduslikku suhet koolijuhi ja omavalitsusjuhi vahel?
Usume, et autonoomiast olulisemad on usalduslikud suhted omavalitsusjuhi ja koolijuhi vahel. Usalduslikele suhetele aitavad kaasa selged kokkulepped erinevate osapoolte rollides ja vastutuses. Koolituse käigus analüüsime, millised eeldused peab kohalik omavalitsus looma hariduasutuste juhtimiseks ning kuidas täita koolipidaja ootusi, milliseid selgeid kokkuleppeid ja rutiine tuleb luua, et aidata kaasa usaldiku suhte loomisele ning kuidas praktikas pidada maha nii keerukaid kui tunnustavaid vestlusi.

👉 PÄEV 4. Kuidas lahendada haridusvõrgu väljakutseid?
Mitmed kohalikud omavalitsused seisavad väljakutsete ees, kuidas luua haridusvõrk, mis peab vastu kahaneva või ka kasvava laste arvule, õpetajate järelkasvu puudusele ning järjest keerukamale finantsseisule. Koolituse käigus arutame, milliseid andmeid analüüsida, milliseid alternatiive kaaluda, milliste võimaluste ja ohtudega tuleb arvestada, kuidas kogukonda kaasata ning erinevate lahenduste mõjusid kogukonnale leevendada.

👉 PÄEV 5. Kuidas luua sidusust kohalikul tasandil?
Hariduse valdkond on väga tihedalt seotud nii kultuuri, spordi, noorsootöö kui ka sotsiaalvaldkonnaga, kuid tihtilugu seatakse eesmärke ja tehakse plaane igas valdkonnas eraldi. Koolituse käigus vaatame, millised need seosed on erinevate valdkondade vahel ning kuidas ühiselt sihte seades saab lahendada väljakutseid ning luua uusi lahedaid algatusi.

Loomulikult on neid koolitusi võimalik ka ükshaaval tellida ning võibolla on Sinu omavalitsuses hoopis muu teema päevakorral, millele saame üheskoos leida sobiva lahenduse 🤝. Meie teenuste kohta saad lähemalt lugeda www.hariduskorraldus.ee/teenused.

Koolitusprogramm kohalikele omavalitsustele ja nende haridusasutustele Read More »

Teeme hariduskorralduse ülevaatust 🕵️‍♀️!

Hea hariduskorralduse hindamismudel on mõeldud just Sinu omavalitsusele või haridusasutusele, kui soovid teada, milline on hariduskorralduse hetkeseis. Oleme kokku pannud CAF-mudeli põhjal hariduskorralduse hindamismudeli, millel on kaheksa kompontenti. Hariduskorralduse hetkeseisu analüüs koosneb välishindamisest ja enesehindamisest.

Strateegia all võtame vaatluse alla seatud sihid, õigusruumi analüüsil hindame vajalike seadusaktide olemasolu ja akuutsust, märkame ja soovitame haridusuuendusi, võrgustikutöös seirame selle haardelisust ja tõhusust, haridusvõrgu juures hindame selle jätkusuutlikkust, meeskonnatöö komponendis vaatleme olemasolevaid rutiine, seire osas võtame hinnata kuivõrd süsteemselt toimub hariduse kvaliteedi hindamine, eelarvestamise juures vaatleme seniseid palgakorralduse ja mudeldamise põhimõtteid.

Analüüsi tulemusena anname kohalikule omavalitsusele ja/või haridusasutusele tagasiside ning teeme iga komponendi osas ettepanekud võimalikeks parendustegevusteks. Lisaks saame kokku panna hariduskorralduse muutmise tegevuskava ja aidata seda ellu viia. Nii jõuame üheskoos hea hariduskorralduseni.

Sinu partnerid
Marika Saar ja Triin Kaaver

Teeme hariduskorralduse ülevaatust 🕵️‍♀️! Read More »

Hea hariduskorraldus stardib 💫 !

Tarkusepäev on justkui restart käimasolevale aastale – uued algused ja (taas)kohtumised, uued sihid ja plaanid. Nii ka meil! Oleme Marika ja Triin ning meie soov on toetada ja inspireerida haridusasutusi ja kohalikke omavalitsusi väga hea hariduskorralduse loomisel. Just seepärast stardime septembris uue ja põneva algatusega “Hea hariduskorraldus”. Ikka selleks, et Eesti haridus oleks maailma parim.

👋 Saame tuttavaks

Oleme mõlemad lõpetanud haridusinnovatsiooni magistriõppe Tartu Ülikoolis ning meil on kokku 15 aastat kogemust haridusvaldkonnas. 

Marikal on pikaaegne omavalitsusjuhtimise kogemus, mis on andnud talle oskused näha seoseid erinevate valdkondade vahel, on õpetanud püstitama eesmärke, looma süsteemsust väljakutsete lahendamisel. Ta omab kogemusi võrgustikutöö korraldamisel ja kogukondade kaasamisel ning tema jaoks on kõige lahedam teha asju uutmoodi – nii nagu alati pole tehtud. 

Triinu pikk kogemus kooli pidajana nii kohaliku omavalitsuse kui riigi tasandil on andnud talle teadmised ja oskused haridusasutuste juhtide toetamisel, nõustamisel, värbamisel ja sisseelamisel. Samuti on ta juhtinud võrgustikutööd, seiranud haridusasutute käekäiku, loonud pidaja tasandil haridusasutusi toetavat õigusruumi ja olnud asutuste juhtidele arengupartneriks.

Saime tuttavaks töötades kohalikus omavalitsuses, kus pärast haldusreformi saime koos luua uue valla ühtset haridusruumi. Meie ühine kirg luua tähenduslikke muutusi hariduselus inspireeris meid “Hea hariduskorralduse” loomiseks. Meie mõlema kogemused täiendavad teineteist, et pakkuda personaalset lahendust Sinu vajadustest lähtuvalt.

💎 Hea hariduskorraldus

Hea ja mõtestatud hariduskorraldus on eesmärgistatud ja tulemuslik süsteem,  kus on strateegiliselt läbi mõeldud planeerimine ja juhtimine, pidaja-kooli/lasteaiajuhi partnerlus, õigusruum, eelarvestamine, võrgustikutöö, haridusvõrk ja koostöö kogukonnaga. 

Selle eesmärgini jõudmine võib olla keerukas, eriti tinigmustes, kus igal aastal pannakse järjest enam ootusi ja kohustusi kvaliteetse ja jätkusuutliku hariduse tagamiseks nii haridusasutustele kui kohalikele omavalitsustele. Hea uudis on see, et Sa ei ole üksi. Oleme ühendanud oma teadmised ja kogemused, et koos Sinuga jõuda mõtestatud hariduskorralduseni. Pakume Sulle ja Sinu meeskonnale konsultatsiooni, mentorlust ja koolitusi, aitame luua arengukava ja strateegiaid, haridusvõrgu korrastamise plaane ning viime läbi arutelusid.

Lähemalt saad sellest kõigest lugeda meie veebilehelt alalehelt nimega Teenused.

Tegusat tarkusekuud 👩🏼‍🎓!
Triin ja Marika 

Hea hariduskorraldus stardib 💫 ! Read More »