Õppekorralduse alused

Täienduskoolituse standardile vastavad õppekavad
ÕppekavaKohalike omavalitsuste haridusspetsialistide arenguprogramm
Õppekavarühm: Kohalike omavalitsuste haridusspetsialistid
Õpiväljundid
 • Osalejad mõistavad kohaliku omavalitsuse rolli hariduse tagamisel.
 • Osalejad tunnevad hariduskorralduse 8 komponendi mudelit ja oskavad seda rakendada hariduskorralduse hindamisel.
 • Osalejad oskavad koostada haridusvaldkonna eelarvet ja mõista rahastamise olulisust hariduse arengus.
 • Osalejad teavad, milliseid õigusakte peab kohalik omavalitsus haridusvaldkonnas kehtestama ja kuidas neid rakendada.
 • Osalejad suudavad analüüsida ja mõista haridusvaldkonna õigusruumi olulisust ja selle mõju hariduskorraldusele.
 • Osalejad mõistavad erinevate valdkondade (nt kultuur, sport, noorsootöö, sotsiaalvaldkond) seoseid haridusega.
 • Osalejad oskavad luua koostööd erinevate valdkondade vahel ning seada ühiseid sihte ja eesmärke.
 • Osalejad oskavad analüüsida ja rakendada strateegiaid usalduslike suhete loomiseks koolijuhi ja omavalitsusjuhi vahel.
 • Osalejad tunnevad erinevaid meetodeid ja tehnikaid keeruliste ja tunnustavate vestluste pidamiseks.
 • Osalejad suudavad analüüsida haridusvõrgu väljakutseid ja mõista nende mõju kogukonnale.
 • Osalejad oskavad kaaluda erinevaid alternatiive ja lahendusi haridusvõrgu probleemidele ning kaasata kogukonda lahenduste leidmise protsessi.
Õpingute alustamise tingimused
Õpingute alustamise eeltingimused on kogemus kohaliku omavalitsuse hariduse korraldamisel või haridusasutuse juhtimisel või erialane kõrgharidus ning soov end valdkonnas täiendada.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

60 akadeemilist tundi, sh 40 akadeemilist tundi auditoorset ja praktilist õppetööd ning 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd

Õppe toimumise aeg
Kokkuleppel MTÜ-ga Hea hariduskorraldus

Õppe sisu
PÄEV 1. Kuidas kohalik omavalitsus saab tagada hea hariduse oma koolides?
Hea hariduse andmise eest ei vastuta pelgalt kooli direktor või õpetaja klassi ees, vaid oma kindel roll on ka kooli pidajal. Koolituse käigus vaatame, milles see roll täpselt seisneb, kuidas lahedada erinevaid väljakutseid ning millised on võimalused algatada midagi täiesti uut ja lahedat. Tutvustame uut hariduskorralduse 8st komponendist koosnevat mudelit, mille põhjal hinnata hariduskorralduse hetkeseisu. Selle päeva raames käsitleme ka haridusrahade eelarvestamise teemat. 

PÄEV 2. Kuidas luua kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonna õigusruumi? Haridusvaldkonna õigusruum võib tunduda juristide mängumaa, kuid tegelikult on see sisuline hariduskorraldus, mis paneb paika erinevate osapoolte rollid ja vastutuse. Koolituse käigus vaatame, kuidas ja milliseid õigusakte peab kohalik omavalitsus kehtestama ning mida nende loomisel silmas pidama.
 
PÄEV 3. Kuidas luua sidusust kohalikul tasandil?
Hariduse valdkond on väga tihedalt seotud nii kultuuri, spordi, noorsootöö kui ka sotsiaalvaldkonnaga, kuid tihtilugu seatakse eesmärke ja tehakse plaane igas valdkonnas eraldi. Koolituse käigus vaatame, millised need seosed on erinevate valdkondade vahel ning kuidas ühiselt sihte seades saab lahendada väljakutseid ning luua uusi lahedaid algatusi.
 
PÄEV 4. Kuidas luua usalduslikku suhet koolijuhi ja omavalitsusjuhi vahel?
Usume, et autonoomiast olulisemad on usalduslikud suhted omavalitsusjuhi ja koolijuhi vahel. Usalduslikele suhetele aitavad kaasa selged kokkulepped erinevate osapoolte rollides ja vastutuses. Koolituse käigus analüüsime, millised eeldused peab kohalik omavalitsus looma hariduasutuste juhtimiseks ning kuidas täita koolipidaja ootusi, milliseid selgeid kokkuleppeid ja rutiine tuleb luua, et aidata kaasa usaldiku suhte loomisele ning kuidas praktikas pidada maha nii keerukaid kui tunnustavaid vestlusi. 
 
PÄEV 5. Kuidas lahendada haridusvõrgu väljakutseid? 
Mitmed kohalikud omavalitsused seisavad väljakutsete ees, kuidas luua haridusvõrk, mis peab vastu kahaneva või ka kasvava laste arvule, õpetajate järelkasvu puudusele ning järjest keerukamale finantsseisule. Koolituse käigus arutame, milliseid andmeid analüüsida, milliseid alternatiive kaaluda, milliste võimaluste ja ohtudega tuleb arvestada, kuidas kogukonda kaasata ning erinevate lahenduste mõjusid kogukonnale leevendada.
 
Õppe läbiviimise koht
Vastavalt õppijate asukohale kokkuleppel rendileandjaga. Õppijatele tehakse õpperuum teatavaks hiljeamlt 7 päeva enne koolituse algust.
 
Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitusruum on hästi valgustatud ja ventileeritud, varustatud tänapäevase esitlustehnika, WiFi võrkude ja piisava hulga pistikupesadega, asub hästi ligipääsetavas kohas.
 
Õppematerjalide loend
Õppekava läbimisel soovitatakse erinevaid õppematerjale, kuid need ei ole otseselt õppekava läbimise eelduseks. 
 
Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate nimed
Arenguprogrammi viivad läbi Marika Saar ja Triin Kaaver. Lähemalt saab lugeda meie kogemuse ja kompetentsi osas rubriigist nimega “Meist”.

Õppekorralduse alused
Täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ning kord
Kohalike omavalitsuste haridusspetsialistide arenguprogrammi ehk koolitusele võetakse õppima kõik, kes on väljendanud selleks soovi, on tasunud õppimise eest ja oskavad keelt, milles koolitus toimub, vähemalt B2 tasemel. Sõltuvalt koolitusest või tellijast võib olla nõutud ka koolituslepingu sõlmimine.
Koolitusele registreeritakse peale kirjaliku sooviavalduse laekumist kodulehelt, e-maili teel või Töötukassast. Koolitusel osalemine kinnitatakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale avalduse laekumist. Õppegrupp komplekteeritakse vastavalt laekunud sooviavalduste järjekorrale. Koolitustele registreerimise tähtaeg on hiljemalt 1 tööpäev enne koolituse algust.
Koolitusele registreerunutele saadetakse täpsem info hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist e-maili teel, milles on olemas täpne koolituse toimumisaeg ja -koht ning info koolituskeskkonda ligipääsemise kohta. Õppijal on õigus saada lisainfot kliendisuhete juhilt koolituse kohta.
Koolitusgrupi mittetäitumisel on MTÜ-l Hea hariduskorraldus õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kahepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.
Õpilaste hulgast on õigus välja arvata õppurid, kellel on tasumata õppemaks, kes ei ole koolitusele tulnud õppimise eesmärgil, kes salvestavad loata koolitust või kes kasutavad koolitusmaterjale koolitusteenuse pakkumisel ilma selleks kirjalikku luba saamata.
 
Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ning kord
Koolituse eest tasutakse vastavalt e-posti teel esitatud arvele arvel märgitud tähtajaks. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
100% koolituse eest tasutud summast saadakse tagasi vaid siis, kui koolitusel osalemisest loobumisest teatatakse vähemalt viis tööpäeva enne koolituse toimumist. MTÜ Hea hariduskorraldus teeb kõik endast oleneva, et õppur saaks sel juhul võimaluse registreerida mõnele järgmisele sama teemalisele koolitusele.
Kui õppija teatab koolitusest loobumisest vähem kui 5 tööpäeva enne koolituse algust või koolituse ajal, siis koolituse eest raha tagasi ei maksta.
 
Kvaliteedi tagamise alused
 • Kogume klientidelt järjepidevalt tagasisidet.
 • Oleme paindlikud ja kliendisõbralikud.
 • Kasutame täiskasvanud õppijale sobivaid õppemeetodeid.
 • Koolitajateks on erialase haridusega praktikud, kes jagavad oma kogemusi ja teadmisi ning kel on valdkonnas töökogemust vähemalt 7 aastat.
 • Piloteeritakse ja töötatakse koos klientidega välja uuenduslikke meetodeid, kuidas kohaliku omavalituse haridusvaldkonda järjepidevalt parendada.
 • Oleme partneriks riiklikele ja maakondlikele valdkonnaga seotud liitudele, et olla kursis valdkonna trendidega ja väljakutsetega.
 • Meie töötajate kvalifikatsiooni arendatakse erinevatel koolitustel ja konverentsidel.
 • Kasutame koolitusruume, mis on hästi valgustatud ja ventileeritud, varustatud tänapäevase esitlustehnika, WiFi võrkude ja piisava hulga pistikupesadega, asub hästi ligipääsetavas kohas.
 • Koolitust toetavb interaktiivne õppekeskkond, kus on lisaõppematerjalid.
 
Tunnistuste või tõendite väljastamine
Koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Koolitusprogramm peab olema tunnistuse saamiseks läbitud vähemalt 75% ulatuses. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need. 
Tunnistusele ja/või tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed: 1) õppija nimi ja isikukood; 2) MTÜ Hea hariduskorralduse nimi ja registrinumber; 3) vastava õppekavarühma registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis; 4) õppekava nimetus; 5) koolituse toimumise aeg ja maht; 6) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev; 7) tõendi või tunnistuse number; 8) koolitajate nimed.
Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (näiteks eksam, test, praktiline töö või muu taoline) ning hindamise tulemused.
Muud tingimused
Kõik tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.